Tematyka

 • Sekcja ogólna

 • 1. Badania literaturowe

  Pracę nad artykułem naukowym poprzedzają rzetelne badania literaturowe. Następny krok to przeprowadzenie eksperymentów, zebranie danych oraz ich analiza i ocena. W tej części projektu omówiono podstawowe typy źródeł informacji oraz zamieszczono wskazówki gdzie szukać informacji na zadany temat.

 • 2. Pisanie artykułu naukowego

  Krok drugi to pisanie artykułu naukowego. W tej części projektu w celu wprowadzenia do tematu przedstawiono jakie są rodzaje publikacji oraz jaką strukturę ma artykuł naukowy. Podano wskazano co można zrobić – jak sformułować tytuł artykułu, abstrakt i słowa kluczowe, by zwiększyć szanse czytelników na jego odszukanie i zapoznanie z treścią.

 • 3. Kryteria wyboru czasopisma - miejsca publikacji

  Krok trzeci to wybór miejsca publikacji. Niektórzy naukowcy już na etapie pisania pracy wiedzą, w którym czasopiśmie chcieliby opublikować swoje dzieło. Inni decydują po zakończeniu pracy. Czym kierować się przy wyborze czasopisma? Jakie wskaźniki oceny czasopism wziąć pod uwagę? O tym w tej części projektu.

 • 4. Publikacja artykułu

  Procedury zgłaszania artykułu do publikacji w poszczególnych czasopismach nieco się różnią się, jednak zasady są podobne. Na stronie czasopisma (zakładka Dla Autorów, Guide for Authors, Submit an article itp.) należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi poprawnego przygotowania publikacji. Przewodniki dla autorów zawierają również konkretne wymagania dotyczące etyki, praw autorskich i umów z organizacjami finansującymi, opcji otwartego dostępu. Więcej na ten temat w tym module.

 • 5. Promowanie dorobku naukowego

  Wybór miejsca publikacji artykułu omówiony w części trzeciej projektu ma kluczowe znaczenie dla jego widoczności w sieci i tego ile punktów uzyska się za publikację. Można podjąć jednak szereg działań promocyjnych, by podnieść widoczność swojej pracy, nawet jeżeli nie jest ona indeksowana w bazie JCR, WoS czy Scopus. Warto upewnić się, czy dorobek naukowy jest zdeponowany w powszechnie dostępnym miejscu i czy jest on oznaczony unikalnym numerem ORCID, przypisanym do nazwiska danego autora, który to numer jednoznacznie go identyfikuje. Więcej na ten temat w tym module.

 • 6. Analiza dorobku naukowego pracownika

  Jak wybór miejsca publikacji oraz działania podjęte w celu uporządkowania i promowania dorobku wpłynęły na jego widoczność? Ile cytowań uzyskały prace? Czy moje prace są widoczne w WoS i Scopus? Więcej informacji na ten temat oraz o problemach związanych z identyfikacją twórczości autora, błędach w bazach danych i raportowaniu, dostępnych jest w module szóstym.

 • 7. Dane badawcze

  Zarządzanie danymi badawczymi to zagadnienie związane z całym procesem badawczym - od planowania badań, aż po końcowe udostępnienie wyników. Zgodnie z wymogami instytucji krajowych i europejskich, które zajmują się finansowaniem badań, cały proces powinien zostać sformalizowany i udokumentowany w postaci Planu Zarządzania Danymi Badawczymi. W planie tym należy w sposób szczegółowy opisać: skąd będą pochodziły dane, w jaki sposób będziemy nimi zarządzać oraz czy zamierzamy je udostępnić. W poniższych materiałach omówiono kluczowe kwestie związane z tymi tematami.

 • Podsumowanie